Srečen moški iz profila, ki daje petko osebi.

Preprečevanje pranja denarja

DEFINICIJA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

Pri odprtju igralnega računa mora Loterija Slovenije vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

Politično izpostavljena oseba iz 61. člena ZPPDFT-1 je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

  • voditelji držav, predsedniki vlad, ministri, ministrovi namestniki oz. pomočniki;
  • izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
  • člani vodstvenih organov političnih strank;
  • člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
  • člani računskih sodišč ali svetov centralnih bank;
  • vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
  • člani upravnih ali nadzornih organov v podjetju v večinski lasti države;
  • predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršnekoli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

 

Obveznost politično izpostavljene osebe

Politično izpostavljena oseba mora o tem pisno obvestiti Loterijo Slovenije (info@loterija.si) in pridobiti njeno pisno odobritev za odprtje igralnega računa. Morebitno spremembo statusa glede politično izpostavljene osebe mora vsak igralec takoj sporočiti Loteriji Slovenije.