Ivo Donelli - "Iluminacije"

  Neretvanske Iluminacije

Z izrazom iluminacija ali knjižno slikarstvo označujemo vse tiste, z miniaturnimi upodobitvami, dekoriranimi  inicialami in bordurami okrašene knjige oziroma rokopise (kodeksi, psalterji, evangeliariji, sakramentariji, biblije, misali, bestiariji, itd.), ki so se ohranile vse od poznoantične dobe pa do konca 17. stoletja. Tako poznamo različna obdobja oziroma tradicije, to so: starobizantinska, merovinška, inzularna (anglo-saško-irska),  karolinška, otonska, romanska, gotska idr. Očaran nad estetiko te umetnostne zapuščine je Ivo Donelli ustvaril lastno likovno govorico, ki je sodobnemu človeku v dobršni meri nepoznana, oziroma nerazumljiva.

 

Razsežne Donellijeve iniciale, ki se nizajo v abecednem zaporedju v skladu s hrvaško ortografijo, nemudoma pritegnejo pozornost gledalca, saj z redkimi izjemami dominirajo celotno slikovno polje; sleherna izmed le-teh je plod premišljenih potez, ki jih obvladuje le likovno izobražena oseba, tako da so vselej zagotovljeni pogoji harmoničnih razmerij med upodobitvami, raznovrstnimi ornamenti in koloritom.

 

Z inicialo se prvič srečamo v Vatikanskem Vergilu. V tem knjižnem spomeniku iz zgodnjega 5. stol. je začetnica poudarjena, rahlo predimenzionirana in pobarvana v kombinaciji zlato-rdeče. Besedilo je okrnjen prepis Vergilove Georgike, ki vsebuje devet iluminacij ter enainštirideset miniatur iz prvih devetih knjig Eneide. V zvezi s čezmernimi dimenzijami začetnic pa gre iskati neposredne predloge Donellijevim v kontekstu inzularne iluminacije; sijajni deli kot sta Codex Lindisfarnensis (ok. 700) in Knjiga iz Kellsa (ok. 800) nam razkrivajo strani z razsežnimi inicialami, ki se menjujejo s celostranskimi miniaturami (t. i. carpet pages). Pri obeh zasledimo Kristusov monogram XP, ki obenem služi tudi kot apotropejsko znamenje (starogrški črki X-[hi] in P-[ro]) – pri Knjigi iz Kellsa zavzame črka X celotno  upodobitveno polje na pergamentu.

 

Drogov sakramentar (ok. 850) je v razvojnem kontekstu srednjeveške iluminacije eden najpomembnejših spomenikov, kajti gre za vznik značilne slikarske tradicije, ki se ohrani v zahodnoevropskih rokopisih vse do konca; ta dva elementa oziroma motiva sta t. i. vitična iniciala in historizirana iniciala. Pri prvi se okrog telesa začetnice ovija vitica – pri nekaterih primerih postane vitica sama oblikovana kot telo iniciale. Pri historizirani iniciali pa se znotraj polja same črke odvija dogajalni prostor, tako da je upodobitev pars pro toto za nadaljnje besedilo. Sočasen je tudi pojav t. i. monogramske iniciale.

 

V pričujočem krajšem vodniku po razvoju iluminirane iniciale je vsekakor nepogrešljiva Biblija iz Winchesterja (po 1160), ki se uvršča med najlepše spomenike znotraj bogate dediščine romanskega knjižnega slikarstva; v slogovnem oziru lahko že iščemo paralele z Donellijevimi inicialami in nekaterimi. V obdobju gotike produkcija iluminacij ni več zgolj domena samostanov in tradicionalnih stolničnih šol, temveč se pričnejo širiti mestne delavnice, ki so čedalje bolj kos naraščajočemu število naročnikov iz vrst laičnega prebivalstva (bogati trgovci in meščani); tako se pojavijo nove oblike rokopisov kot npr. horarij, ki niso nujno liturgična besedila, temveč moralizirajoči spisi, ki so služile srednjeveškemu občestvu kot korektiv pri vsakdanjem življenju. Vzporedno z izzvenom srednjega veka je pričela polagoma usihati tisočletna tradicija iliminirane umetnosti.

 

                                                                                      Boštjan Viler, univ. dipl. umetnostni zgodovinar


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies